Uslovi korišćenja Pandora web stranice

Hvala Vam što ste posetili ovu web stranicu. Molimo da pažljivo pročitate Uslove i odredbe sadržane u ovom dokumentu, budući da svaka upotreba ove web stranice predstavlja prihvatanje Uslova i odredbi navedenih u ovom tekstu.

U okviru ove web stranice, upotreba reči „mi“, „nas“, „naši“ i „Pandora“ odnosi se na kompaniju Clips DK doo Novi Sad, koja kao nosilac franšize „Pandora” za teritoriju Srbije, deluje u svoje ime i za svoj račun, ali koristi ime brenda „Pandora”.

 „Vi“ se odnosi na bilo koju osobu koja pristupa i/ili koristi ovu web stranicu.

Obaveštenje o privatnosti na web stranici

Svi lični podaci ili materijal poslati ovoj web stranici podležu uslovima navedenim u Politici privatnosti koja se nalazi na ovoj web stranici.

Tačnost, potpunost i pravovremenost informacija

Iako ulažemo sve razumne napore kako bismo obezbedili tačnost i potpunost informacija na ovoj web stranici, ne snosimo odgovornost u slučaju da informacije stavljene na raspolaganje putem ove web stranice nisu tačne ili potpune. Korišćenje i prihvatanje materijala i informacija na ovoj web stranici vršite na sopstvenu odgovornost. Saglasni ste da je Vaša odgovornost da nadgledate sve izmene materijala i informacija sadržanih na ovoj web stranici.

Prenos

Bilo koja nelična komunikacija ili materijal koji prenesete na ovu web stranicu putem elektronske pošte ili na drugi način, uključujući bilo koje podatke, pitanja, komentare, sugestije ili slično, jesu i biće tretirani kao nepoverljivi i nezaštićeni. Sve što prenesete ili objavite postaje vlasništvo Pandore i može se koristiti u bilo koju svrhu, uključujući ali ne ograničavajući se na reprodukciju, obelodanjivanje, prenos, publikaciju, emitovanje i objavljivanje. Pored toga, Pandora ima slobodu da koristi u bilo koju svrhu (uključujući ali ne ograničavajući se na razvoj, proizvodnju, reklamiranje i plasiranje proizvoda) bilo koje ideje, umetnička dela, pronalaske, razvoje, sugestije ili koncepte sadržane u bilo kakvoj komunikaciji koju pošaljete na ovu web stranicu. Svaka takva upotreba vršiće se bez plaćanja naknade strani koja šalje informacije. Slanjem informacija takođe garantujete da posedujete vlasnička prava na poslati materijal/sadržaj, da isti ne sadrži klevete i da upotreba od strane Pandora neće predstavljati povredu prava treće strane ili na drugi način predstavljati povredu bilo kojih važećih zakona sa naše strane. Slanjem bilo koje ideje, umetničkog dela, pronalaska, razvoja, sugestije ili koncepta dajete saglasnost za objavljivanje iste. Pandora nije u obavezi da koristi i objavljuje dobijene informacije.

Garancije i odricanja od odgovornosti

Korišćenje ove web stranice vršite na sopstvenu i isključivu odgovornost.

Isključenje odgovornosti

Pandora  i/ili bilo koja druga strana koja učestvuje u kreiranju, proizvodnji ili isporuci ove web stranice u naše ime neće snositi nikakvu odgovornost za bilo kakve direktne, slučajne, posledične, indirektne, posebne ili kaznene štete, troškove, gubitke ili odgovornosti koje na bilo koji način proiziđu iz Vašeg pristupa, korišćenja, nemogućnosti korišćenja, promene u sadržaju ove web stranice ili iz bilo koje druge web stranice kojoj pristupite putem veze sa ove web stranice ili u meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, iz bilo kojih radnji koje preduzmemo ili ne preduzmemo, kao rezultat bilo koje elektronske pošte koju nam pošaljete.

Svi materijali na ovoj web stranici mogu biti promenjeni bez prethodne najave.

Pandora ne prihvata odgovornost za bilo kakav gubitak usled virusa koji mogu zaraziti Vaš kompjuter ili bilo koju drugu imovinu kroz upotrebu, pristup ili preuzimanje bilo kakvog materijala sa ove web stranice. Ako se odlučite da preuzimete materijal sa ove web stranice, činite to na sopstvenu odgovornost. 

Zabranjena aktivnost

Zabranjene su bilo koje radnje koje Pandora po sopstvenom nahođenju može smatrati neprimerenim i/ili koje će biti ocenjene kao nezakonito delo ili su zabranjene bilo kojim zakonom primenjivim na ovu web stranicu uključujući, ali ne ograničavajući se na: 

Svaku radnju koja predstavlja povredu privatnosti (uključujući postavljanje privatnih informacija bez pristanka pojedinca) ili bilo kog drugog prava pojedinca. 

Korišćenje ove web stranice radi optužbe ili klevetu protiv Pandore, njenih zaposlenih ili drugih lica ili bilo koje delovanje koje ugrožava ugled Pandore. 

Saglasni ste da će svi sporovi i tužbe koje proizilaze iz upotrebe ove web stranice biti regulisani zakonom Srbije i spadati pod isključivu nadležnost sudova u Novom Sadu, Srbija.

Ažuriranje pravnog obaveštenja

Zadržavamo pravo na izmene ovih uslova bez prethodnog obaveštavanja svojih potrošača. Svaki potrošač prilikom naručivanja proizvoda može proveriti trenutno važeće uslove.